Obchodní podmínky
Nákupní košík

V košíku máte 0 ks zboží, celkem za 0 Kč

Zobrazit nákupní košík
Eshop

Obchodní podmínky

Na nový eshop pokračujte na 
Salvare.cz 
 

Obchodní podmínky

Provozovatel:
Radomír Pieter
(Dále jen "prodávající")

Sídlo:

Na příkopě 88, Krupka 41741

Korenspondenční adresa:
Přítkovská 1650, Teplice 41501

IČO:
86922173

Kontakt:
Tel: 774572430
Email: info@salvare.cz

Tyto obchodní podmínky se vztahují k prodeji konečnému spotřebiteli (maloobchodnímu prodeji), nevztahují se na právnické nebo fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku.

Všeobecná ustanovení:
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zdravi-strava.cz (dále jen "internetový obchod"). Tyto podmínky specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je zde spotřebitelem dle občanského zákoníku. Smluvní vztahy neupravenené v těchto obchodních podmínkách se řídí platným zněním občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy. Potvrzením objednávky v internetovém obchodě stvrzujete, že jste tyto obchdní podmínky četli a souhlasíte s jejich zněním. Obchodní podmínky i kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.


Uzavření kupní smlouvy
Objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.zdravi-strava.cz jsou závazné. Při odeslání objednávky kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Obchodními podmínkami je kupující vázán od chvíle uzavření kupní smlouvy, kterým je odeslání objednávky prodávajícímu. Kupující má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky.

Umístěním nabízeného zboží prodávajícím dochází k návrhu kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím vzniká kupní smlouva. Přijetí kupní smlouvy dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu emailem na zadaný email kupujícího. Toto potvrzení však na vznik kupní smlouvy nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny za zboží i dopravu) lze měnit nebo ruši  uze na základě dohody obou stran nebo na základě důvodů daných zákonem.
Před odesláním objednávky má kupující vždy možnost tuto zkontrolovat a případně opravit. Rovněž jsou kupujícímu před vlastním odesláním objednávky poskytnuty informace o celkové a konečné ceně objednávky, a tedy také částce k úhradě.

Akční ceny platí po konkrétně stanovenou dobu anebo do vyprodání zásob. K aktualizaci dostuposti u akčního zboží dochází vždy alespoň jedenkrát za den. V případě, že by došlo k objednávce v době, kdy jsou skladové zásoby již vyprodané a dostupnost ještě nebyla aktualizována, bude zákazníkovy nabídnut alternativní produkt, na který mu bude poskytnuta sleva dle možností a uvážení prodávajícího. V takovém případě má zákazník právo dodatečně upravit či stornovat objednávku.

Základní informace o nákupu v internetovém obchodě
V internetovém obchodě prodávající uvádí seznam zboží, které je nabízeno ke koupi. K tomuto zboží prodávající uvádí popis funkcí, rozměrů, složení a dalších vlastností zboží, které by mohil být podstatné pro zhodnutí o koupi a objednání zboží. Ceny uvedené v obchodě jsou konečnými cenami včetně všech daní (nejsme plátci DPH).
Kupující má před odesláním objednávky možnost zkontrolovat a upravit své údaje k objednávce. Údaje odeslané prodávajícímu v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je v případě potřeby oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to telefonicky, pomocí sms nebo emailem.

O tavu své objednávky bude kupující průběžně informován prostřednictvím emailu, pokud v objednávce nepožádá například o telefonický kontakt. V takovém případě se prodávající dle možností a situace pokusí kupujícho kontaktovat požadovaným způsobem. Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány za závazné.

Internetový obchod www.zdravi-strava.cz si neúčtuje žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně objednávky je ale nutné započítat cenu dopravy dle druhu platby, dopravy a objednaného zboží.

Kupujíí souhlasí, aby k uzavření kupní smlouvy byly využity prostředky komunikace a dálku.
kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se nadále "kupní cenou" i náklady spojené s dodáním zboží. Způsoby platby a náklady spojené s dodánm zboží jsou uvedeny v košíku.
Při platbě na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je nezbytné uhradit cenu před odesláním objednávky.
Se zbožím je zákazníkovy doručena také faktura k dané objednávce, která slouží také jako doklad o koupi.

Jako je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícímv objednávce, je kupující povinen zboží převzít při jho dodání. Pokud kupující zboží nepřevezme, smí prodávájící odstoupit od kupní smlouvy. V případě opakovaného dodávání nebo jiného způsobu doručení zboží kupujícímu z důvodů vzniklých na jeho straně, je prodávající oprávněn účtovat náklady s tím spojené.

Kupující nabývá vlastnictví při zaplacení celé kupní ceny.

Dodání
Objednané zboží označené "skladem" je expedováno do 1-2 pracovních dnů. Zboží s uvedeným počtem dnů, bývá toto expedováno během zmíněného počtu dnů. U zboží s dostupností "zboží na objednávku" je kupující informován o dostupnosti a kupní smlouva vzniká až po vzájemné domluvě obou stran.


V případě objednávky zboží křehké povahy je potřeba zvolit způsob dopravy s označením "Křehké". V případě, že bude zvolen standardní způsob dopravy, se prodávající vzdává odpovědnosti za případné poškození zboží při přepravě!!


Ostoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů
V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefno, mail, pošta atd.), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.
Toto právo se nevztahuje na zákonem stanovené produkty a služby (např. na služby s jejichž plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím 14-ti dnů od převzetí zásilky, nevztahuje se na zboží, které je náchylné ke změnám cen, které prodávající nemůže ovlivnit, v přípdě zboží upraveného na přání kupujícího, na zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku udio a video nahrávek, poruší-li kupující jejich originální obal. atd.)

V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prokazatelně odesláno před uplynutím lhůty 14-ti dnů od převzetí zboží či jiného plnění, a to na korespondenční adresu prodávajícího. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Vrácené zboží musí být nepoškozené,, nesmí jevit známky opotřebení nebo být částečně spotřebování a mělo by být v originálním obalu.
V případě, že je zboží použito, částečně opotřebováno nebo částečně spotřebováno, dorazí v neoriginálním nebo poškozeném originálním obalu, prodávající vypočte náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, pokud je to vzhledem k charakteru zboží možné a tyto odečte od vracené částky. Pokud to možné není (u hygienických pomůcek apod), pak vypočte vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude ponížena vrácená cena.

Zákazník má právo objednávku upravit či stronovat před její expedicí prodávajícím.

 

Reklamační řád
Prodávajcí odpovídá za to, že zboží je bez vad a jeho vlastnosti odpovídají popisu.

Pokud se vada objeví v prvních 6-ti měsících od převzetí zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo se rozhodnout, zde chce věc opravit nebo vyměnit za nový kus. Není-li to možné, může kupující požadovat přiměřenou slvu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o dané vadě věděl před uzavřením kupní smlouvy a v případě, že byla na tuto vadu poskytnuta sleva při koupi věci.

Informace o délce záruní doby jsou vždy uvedeny u konkrétního produktu (v případě, že naleznete produkt u kterého tato informace není uvedena, kontaktujte nás na emailu nebo telefonu a my tuto vadu napravíme jakmile to bude možné). záruka se nevztahuje na opotřebení věci běžným užíváním.
Na elektroniku a další spotřební zboží je záruka zákonem stanovena na 24 měsíců.Tato záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. U potravin a drogerie bývá zárční odba uvedena na obale výrobku.

Při uplatnění reklamace je vždy nezbytné doložit koupi dokladem o koupi nebo potvrzeným záručním listem.

Zákazník není povinen dodat zboží na reklamaci v obalu. V případě, že ale bude zboží na reklamaci dodáno bez originálního obalu, nebo alespoň obalu, který by bezpečně zajistil jeho ochranu před mechanickým poškozením při přepravě, neodpovídá prodávající za případné poškození při přepravě do servisu a zpět.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit během lhůty 30-ti dnů, a to buď zajištěním bezplatné opravy, výměnou za stejný výrobek, neb výrobek schodných vlastností a lepších, vrácením kupní ceny. Pokud servis neuzná reklamaci jako oprávněnou, bude zákazníkovy zboží vráceno bez opravy.
Pokud prodávající dojde k závěru, že reklamace není oprávněná, může věc zaslat zpět bez opravy. V případě, že zákazník nesouhlasí s vyjádřením prodávajícího a požaduje odeslání věci do servisu k posouzení a opravě, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení nákladů spojených s odesláním do servisu a odborným posouzením na žádost zákazníka. Věc poté bude vydána zákazníkovy jen v případě uhrazení nezbytných nákladů s posouzením odborným servisem. O vyřízení každé reklamace dostane kupující písemné vyjádření.

Ochrana osobních údajů
Pokud kupující poskytne prodávajícímu své osobní údaje, je prodávající oprávněn tyto použít k vyřízení objednávky a dále archivovat pro účely vedení účetnictví. V případě písemného nebo ústního souhlasu kupujícího je prodávající oprávněn osobní údaje využít i k jiným účelům (např. k zasílání novinek a informací o akcích na email kupujícího apod). Prodávající bude s těmito údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000SB., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou použity k jiným než výše uvedeným účelům bez souhlasu kupujícího. Bez souhlasu kupujícího nebudou také předány třetí straně. K tomu může dojít v případě objednání zboží či služeb, které nezajišťuje přímo náš internetový obchod, ale pouze koupi zprostředkuje. O každém předání informací další straně bude zákazník informován a k tomuto předání dojde pouze s jeho souhlasem.

Zdravá strava
Nový eshop

Na nový eshop pokračujte na Salvare.cz  

» detaily
žaluzie
SEO optimalizace